ગુજરાત ના ટોપ 10 ફેમસ ખાવા જેવી 10 આઈટમ  

khabargujarati.me

1.  ઢોકળા 

khabargujarati.me

2. મુઠીયા 

khabargujarati.me

3. થેપલા  

khabargujarati.me

4. ઉંધીયું 

khabargujarati.me

5. ખાંડવી 

khabargujarati.me

6. જલેબી ફાફડા 

khabargujarati.me

7. ખીચડી 

khabargujarati.me

8.હાંડવો 

khabargujarati.me

9. આલુપૂરી 

khabargujarati.me

10. ભજીયા  

khabargujarati.me